รายการแบบฟอร์ม 001-010


หน้าแรก                                                                                        หน้าถัดไป 011 - 020 >>

กรุณาคลิกเลือกเลขที่เอกสาร
เพื่อเปิดดูแบบฟอร์ม/สั่งพิมพ์
กรณีต้องการ file ต้นฉบับ โปรดแจ้งที่ e-mail:property@bu.ac.th 
โปรดงดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มล่วงหน้า
ควรพิมพ์ใช้เฉพาะครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและลดความสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บในสำนักงาน
แสดง 10 รายการ
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
อภ.001 การขอใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
อภ.002 เรื่องแจ้งปรับค่าเสียหาย 
อภ.003 ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา 
อภ.004 ขออนุมัติดูภาพบันทึกเหตุการณ์จากระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
อภ.005 ขอความอนุเคราะห์พนักงานในสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
อภ.006 ใบแจ้งอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน 
อภ.007 รายงานการปฏิบัติงานเวรนอกเวลาทำการ 
อภ.008 ขอถือกุญแจห้องร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
อภ.009 ขอยืมอุปกรณ์ (สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
อภ.010 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แสดง 10 รายการ